Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz dostępność informacyjno-komunikacyjną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsz.bip.powiatkrapkowicki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015.08.26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Wyłączenia: 

  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024.03.07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Ludwikowski, szkola@zamek.krapkowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774661338 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o które treści na stronie internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba żądająca zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Zawodowych zrealizuje żądanie niezwłocznie , nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenie żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Szkół Zawodowych niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół Zawodowych może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


W tut. szkole zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:  

  • e-mail na adres: sekretariat@zamek.krapkowice.pl
  • faxem na nr 774661728

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach jest zabytkiem pod nadzorem konserwatora zabytków. Zamek ma kształt trapezu, wejście główne, na dziedziniec zamku, znajduje się przy ulicy Zamkowej 5. Kolejne wejście dostępne jest przez salę gimnastyczną od strony ulicy Zamkowej 3, które posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Z dziedzińca szkoły wejście do budynku zamku możliwe jest trzema wejściami, które bezpośrednio prowadzą na pierwsze piętro, na który znajdują się pomieszczenia administracji szkolnej. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz w pomieszczenia w sali gimnastycznej. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w sali gimnastycznej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na korytarzach znajdują się oznaczenia i plan ewakuacji. Przed budynkiem nie ma parkingów.

Głuchoniemi i słabosłyszący klienci Szkoły nie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw.